Ticho.cz si právě čte: (3 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2807 diskusních příspěvků!!1668 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Sexuální výchova / Autor: Barbora

Sexuálna výchova u sluchovo postihnutých

Súčasný stav na školách

Z pozorovania a skúseností zo súvislej pedagogickej praxe na školách pre sluchovo postihnuté deti sa ukázalo, že predmet sa uskutočňuje len v prípade, ak na škole je učiteľ, ktorý je zanietený pre prácu s týmto predmetom.

      V dnešnej dobe ide väčšina špeciálnych škôl podľa variantu A. To znamená, že tak ako ostatné predmety vyučované na bežných školách, tak aj sexuálna výchova by mala byť zaradená do učebného plánu. Avšak situácia je podobná ako na bežných školách. Z pozorovania a skúseností zo súvislej pedagogickej praxe na školách pre sluchovo postihnuté deti sa ukázalo, že predmet sa uskutočňuje len v prípade, ak na škole je učiteľ, ktorý je zanietený pre prácu s týmto predmetom. V inom prípade sú žiaci len útržkovite a nesúvisle oboznamovaní s niektorými problémami, ktoré by mohli byť zaradené do sexuálnej výchovy.

      V materskej škole sa učiteľky sústreďujú na rozvoj reči, vyvodzovanie hlások, rozvoj verbálnej a neverbálnej komunikácie, sebaobsluhu, zapojenie dieťaťa do kolektívu. Sexuálna výchova sa týka len oblasti hygieny pohlavných orgánov. Deti v tomto veku väčšinou nemajú ani dostatočnú slovnú zásobu na to, aby položili otázky typu: Ako som prišiel na svet? Prečo sú chlapci/dievčatá iné? Záujem zo strany detí by možno bol, ale nedostatok komunikačných schopností je obrovskou bariérou. Výnimkou v tomto prípade môžu byť deti nepočujúcich rodičov, pre ktoré je materinským jazykom jazyk posunkový. Otázkou však zostáva, či vychovávateľ pochopí otázku dieťaťa a ak áno, či mu vie poskytnúť primeranú odpoveď.

      Vstupom na základnú školu sa situácia nemení. Sexuálna výchova je zaraďovaná do vyučovania len v prípade, že je súčasťou prírodovedy, alebo prírodopisu, poprípade občianskej náuky, alebo etickej výchovy. Predmet Komunikačné zručnosti, ktorý je do dnešného dňa bez presne vymedzených osnov a ktorý by mohol poskytovať pre učiteľa niekoľko hodín, využiteľných na témy zo sexuálnej výchovy slúži k doučovaniu vedomostí, ktoré učiteľ nestihol na inom predmete.

      Školy organizujú prednášky s odborníkmi, alebo učiteľmi, či vychovávateľmi, ale aká je miera porozumenia u detí, to sa nikdy neskúmalo. Na dieťa sa nahrnie veľké množstvo informácií, pojmov, ktorým možno ani nerozumie, a z ktorých sa môže neskôr vytvoriť úplne mylná predstava.

      Stredné školy sú na tom rovnako. Pre študentov sú organizované prednášky, stretnutia s odborníkmi, na chodbách internátov a škôl sa vytvárajú nástenky, ktoré oboznamujú o témach zo sexuálnej výchovy (AIDS, drogy, láska, antikoncepcia,...).Či táto forma študentom vyhovuje  a ako rozvíja ich postoje a názory na dané témy nie je známe. Známe je len to, že ich sexuálne poznanie a správanie nie je práve najlepšie.

      Podľa žiakov navštevujúcich školy pre sluchovo postihnutých sa súvislé programy sexuálnej výchovy, alebo pravidelné hodiny zamerané na túto tému na školách konajú len občas. Ich kvalita nebola nikdy zisťovaná a je veľmi ťažké odhadnúť, koľko informácií si z nich žiaci zoberú a koľko ostane nepochopených a nevysvetlených. Mnohé témy sa zameriavajú viac na zdravotnú výchovu - pohlavné orgány, pohlavné choroby, nechcené tehotenstvo.

      Na príčine tohto stavu je mnohokrát aj strach učiteľov a rodičov. Problémy, ktoré by mohli v tejto súvislosti vzniknúť by poukázali na ich nedostatočné vzdelanie, informovanosť a nezvládnutie výchovy. Avšak oveľa účinnejšie by bolo podporiť u mladých sluchovo postihnutých zdravé názory a postoje k daným témam. Znalosť pohlavných chorôb, byť informovaný o rizikách, ktoré súvisia s častým striedaním sexuálnych partnerov, nie sú tými faktormi, ktoré by zmenili správanie nepočujúcich. Mať vytvorený postoj k vzťahu, uvedomovať si a vedieť, čo v živote očakávam a aké sú moje názory,  to je spôsob, ktorý ponúkne nepočujúcemu rozhodnúť sa a premyslieť si svoje vlastné konanie.


Barbora
 26.10.2002 14:18
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 

<<<   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.