Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Nedoslýchavost / Autor: Simona Gavelčíková

Poznatky z výzkumů

Vývoj řeči slyšících dětí v rodinách se sluchovým postižením

        LEONHARDTOVÁ a GRÜNEROVÁ z Institutu speciální pedagogiky Univerzity Ludwiga Maxmiliána v Mnichově realizovaly v roce 1997 výzkum na téma Vývoj řeči slyšících dětí, které mají rodiče s velmi těžkým sluchovým postižením nebo neslyšící rodiče (In: Efeta otvor sa, 2000).

        Na samém počátku výzkumu analyzovaly zahraniční vědecké práce, z nichž získaly podnětné informace. Bylo zjištěno, že sluchové postižení rodičů nemá téměř negativní vliv na vývoj řeči dvouletých slyšících dětí. V pozdějším věku, cca 3,4-4,4 let, jsou u značného počtu dětí patrné odchylky v syntaktické rovině mluveného jazyka. V projevech dětí se často vyskytovaly gramatické struktury znakového jazyka. Jiné výsledky ukázaly, že sluchové postižení má vliv na vývoj řeči dětí již ve věku 6-12 let. Upozorňuje se na narušenou komunikační schopnost, problémy s porozuměním řeči a na nedostatečnou slovní zásobu.

        Autorky výzkumu použily normovaný test: Test řeči pro děti předškolního věku (KISTE), který se používá ve Spolkové republice Německo. 
        Test sleduje stav řeči dětí na třech úrovních: řečově-komunikativní, sémanticko-lexikální a morfologicko-syntaktické. Zjišťuje nejen produktivní, ale také receptivní řečové výkony.

LEONHARDTOVÁ a GRÜNEROVÁ shrnují, nejohroženější jsou mladší děti. Ty starší, které navštěvují mateřskou školu a stýkají se častěji se slyšícími lidmi jsou většinou schopné řečový deficit vyrovnat. Velký význam spatřují v délce každodenního kontaktu se slyšícími. V tomto faktu vidí hlubší souvislosti než v pozici mezi slyšícími sourozenci, které se dosud připisovala velká úloha.

      Se závěry šetření německého výzkumu lze souhlasit. Prvořadou roli v osvojení jazyka, ať mluveného či znakového, hraje vždy samotná komunikace. Dítě musí mít dostatek příležitostí setkávat se pravidelně a v delších intervalech s danou jazykovou skupinou.
       Otázka vývoje řeči slyšících dětí neslyšících rodičů je složitá a výsledky výzkumů se různí. Domnívám se, že to souvisí s mnoha faktory. Především každé dítě je individualita, má jiné dispozice, jiné podmínky prostředí, jinou míru adaptability a hlavně existuje široké spektrum komunikačních prostředků v neslyšící rodině (mluvený jazyk za pomoci odezírání, znakový jazyk, mluvená řeč doprovázená znaky, znakovaná čeština).

        V rodinách, kde neslyšící rodiče komunikují s dítětem výhradně orální řečí (především, je-li jeden z rodičů nedoslýchavý) mají děti  menší odchylky ve vývoji řeči než v rodinách, které preferují znakový jazyk. Tímto tvrzením však nezavrhuji komunikaci s dítětem ve znakovém jazyce, naopak jsem jejím zastáncem. 


Simona Gavelčíková
 14.2.2003 9:57
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.