Ticho.cz si právě čte: (2 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: - / Autor: Pavla Čechová

Sociální klima školní třídy SP 3.část

Rozdělení sluchové vady podle stupňů závažnosti.

Podle stupňů závažnosti můžeme sluchové vady rozdělit do několika skupin:
1) nedoslýchavost
2) zbytky sluchu
3) hluchota

Ad 1) „Nedoslýchavost je částečná ztráta sluchu. Je-li vrozená nebo v časném věku získaná, pak je příčinou opožděného a omezeného vývoje řeči.“ (Sovák, M.,1981, s. 36.).
Nedoslýchavost můžeme dále členit na:
• velmi těžkou nedoslýchavost - postižený slyší hlasitou řeč značně deformovanou a jen z těsné blízkosti u ucha. Sluch nestačí pro běžný sdělovací styk, řeč se vyvíjí opožděně a je deformována zvukově i obsahově
• těžkou nedoslýchavost - postižený slyší hlasitou řeč ze vzdálenosti menší než 1 metr. I tato vzdálenost je však menší než vzdálenost potřebná pro běžný hovor
• střední nedoslýchavost - postižený je schopen sledovat mluvenou řeč z obvyklé konverzační vzdálenosti (tj. 1-3 metry) za akusticky výhodných podmínek. Při stížených podmínkách dochází k zhoršení srozumitelnosti řeči
• lehkou nedoslýchavost - postižený nemá nápadnější potíže v přímém sdělovacím styku, slyší řeč i z větší vzdálenosti (nad 3 metry). Obtížně však zaznamenává řeč tichou, šeptanou nebo narušovanou okolním hlukem.
Je důležité připomenout, že rozhodujícím kritériem nemůže být jen stanovení diagnózy podle sluchové ztráty, ale i míra nadání, rozumových schopností     a sluchová pozornost postiženého jedince. Můžeme se setkat s dítětem s lehkou nebo střední nedoslýchavostí, které však nestačí požadavkům všeobecně vzdělá-vací školy. Existují případy dětí s velmi těžkou nedoslýchavostí nebo dokonce se zbytky sluchu, které svůj sluchový handicap překonaly a dokázaly se zapojit mezi slyšící. (Sovák, M., 1981)
„Hlavním problémem nedoslýchavých dětí je, že jejich přijetí světem slyšících není nikdy stoprocentní, a pokud se včas nenaučí na odpovídající úrovni          i znakový jazyk, odmítne je i společenství neslyšících. V důsledku toho jsou často velice osamocené.“ (Hrubý, J., 1997, s. 33)

Ad 2) „Zbytky sluchu jsou označením pro neúplnou ztrátu sluchu, vrozenou či získanou, která je spojena buď s vývojovou nemluvností, nebo s druhotným omezením vývoje řeči. Sluchové zbytky sice nestačí pro vnímání mluvené řeči, dá se jich však použít ve výchově řeči. Na základě zbytků sluchového vnímání se lépe a snáze formuje a upevňuje řeč.“ (Sovák, M., 1981, s. 36)

Ad 3) Hluchota je ztráta sluchu, při kterém ani s největším zesílením postižený neslyší zvuk.
• Prelingvální hluchotou se označuje postižení osob, které se narodily jako neslyšící, nebo které ztratily sluch ve věku před vytvořením řeči.
Pro tuto skupinu je typické používání znakového jazyka jako základního komunikačního prostředku. Takto postižení jedinci chtějí být označováni za Neslyšící (s velkým písmenem). Považují se za jazykovou a kulturní menšinu s vlastním jazykem, historií a problémy.
Vytváří velice kompaktní společenství, jehož členy jsou i nedoslýchaví        a ohluchlí uživatelé znakového jazyka. Ti se často stávají přirozenými vůdci spole-čenství, protože jsou schopni snáze komunikovat se světem slyšících.
V tomto společenství platí odlišná hodnotová měřítka a společenské zvyklosti. V tichosti přijít a odejít je zcela nepřijatelné. Neslyšící podávají ruce všem přítomným, často se při pozdravu objímají nebo líbají. Chce-li se někdo zapojit    do hovoru, musí na sebe upozornit energickými pohyby rukou v zorném poli ostatních. Z tohoto důvodu je zcela samozřejmý větší počet tělesných dotyků. Lze se dotýkat rukou, paží, ramen a u mužů i hrudi.
Neslyšící chovají vůči slyšícím, kteří neovládají znakový jazyk, velkou nedůvěru.
Neslyšící nechápou ironii, která je vyjadřovaná intonací hlasu - což je neslyšícím odezíráním nedosažitelné. Mají vlastní obdobu ironie a vlastní druh humoru.
V jejich společenství panuje přísná hierarchie. Velice často se můžeme také setkat s projevy snobismu.
• Postlingvální hluchotou se označuje postižení osob, které ztratily sluch po spontánním vytvoření řeči. Postlingvální hluchotu lze také označit pojmem ohluchlost.
Tito jedinci mají podstatně menší problémy při komunikaci se slyšícím prostředím a s pomocí logopeda a celého slyšícího okolí jsou schopni udržet poměrně srozumitelnou a přirozeně znějící řeč. Nemají problémy se čtením, které činí neslyšícím potíže.
Problémy ohluchlých jsou spíše psychologického charakteru. Ohluchlí znají cenu zvuku a velice ho postrádají. Především u starších osob je velice problematický výcvik odezírání, nebo dokonce osvojování znakového jazyka. (Hrubý, J., 1998)


Pavla Čechová
 8.3.2005 13:37
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Sociální klima školní třídy SP 3.část
Rozdělení sluchové vady podle stupňů závažnosti.
8.3.2005, Pavla Čechová ...další info
Kuželkový turnaj2.4.2005
SKN Plzeň pořádá 2.4.2005 od 9.00 hod. KUŽELKOVÝ TURNAJ. Turnaj je vypsán pro jednotlivce /muži i ženy/ a 4-členná družstva. Vklad činí 120,- resp. 480,- Kč. Akce proběhne v SSK Rokycany, Jiráskova 1154. Přihlášky zasílejte do 29.3.2005 na adresu: Vl. Karhan, Koterovská 138, Plzeň 307 03.
Fax
8.3.2005, Lucie...další info
Program Divadla Neslyšímbřezen 2005
Divadlo Neslyším Vás srdečně zve na představení v měsíci březnu.
17.3. 14.00 hod - Věc není Věc - Brno
21.3. 10.00 hod - Abeceda aneb co se zdálo Alence - Praha
23.3. 10.00 hod - O dvanácti měsíčkách - Brno 
4.3.2005, Lucie ...další info
Tracyho tygr tlumočený do znakového jazykaprvní stínově tlumočené představení v Evropě!
Srdečně Vás zveme dne 21. a 24.dubna v 19:30 hod do Malého Nosticova divadla na Kampě (Nosticova 2a, Praha 1) na představení, které vzniklo ve spolupráci Divadla NABLÍZKO  a České komory tlumočníků znakového jazyka. Tracyho tygr ve znakovém jazyce je představení, realizované v takzvaném stínové
3.3.2005, Markéta Krausová ...další info
V melounovém cukru (tlumočeno do znakového jazyka)Divadlo NABLÍZKO Vás zve na tlumočená představení
Srdečně Vás zveme do Malého Nosticova divadla 22. dubna v 19.30 hod.Představení V melounovém cukru jsme s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka připravili v zónovém tlumočení. Jeviště je pomyslně rozděleno na dvě zóny, z nichž každá má svého tlumočníka. Projekt je českou premiérou.
Svérá
3.3.2005, Markéta Krausová ...další info
Sociální klima školní třídy SP2.část-výběr
Specifika školní třídy sluchově postižených žáků.
Vymezení a stupně sluchových vad, jejich příčiny a dopady na sociální vztahy sluchově postiženého dítěte.
3.3.2005, Pavla Čechová ...další info
Kdo má zájem být PŘEDSEDOU BSN???
BRNĚNSKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH

HLEDÁ ZÁJEMCE O POST PŘEDSEDY BSN

Dosavadní předseda BSN Dušan Málik končí dnem 31.03.2005. Zájemci podají přihlášku na níže uvedenou adresu do 20.03.2005!!!
Blížší informace : Brněnský spolek neslyšících
Vodova 35
2.3.2005, Brněnský spolek neslyšících ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.