Ticho.cz si právě čte: (4 návštěvníci)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: Sexuální výchova / Autor: Barbora

Sexuálna výchova u sluchovo postihnutých

V rodine

Rodina sa stáva pre dieťa prvou inštitúciou, ktorá ho formuje ako jedinca, podieľa sa na formovaní jeho vzťahov k sebe samému, k okoliu ........ Ale je to tak aj v prípade nepočujúceho dieťaťa?

      Rodina sa stáva pre dieťa prvou inštitúciou, ktorá ho formuje ako jedinca, podieľa sa na formovaní jeho vzťahov k sebe samému, k okoliu a spoločnosti, v ktorej žije. Odovzdáva deťom základné hodnotové vzorce, normy a spôsoby správania, vzorce komunikácie, postoje k partnerom opačného pohlavia, názory na rodičovstvo, vzťah k vlastníctvu atď. (Prevendárová, 1994).  Ale je to tak aj v prípade nepočujúceho dieťaťa?

      Na Slovensku sa výuka väčšiny detí so sluchovým postihnutím vyučuje na základných a stredných školách, ktoré sú internátneho charakteru. Deti trávia päť dní z týždňa v škole a dva doma.  Je možné, aby v takejto situácii bola rodina sluchovo postihnutého dieťaťa inštitúciou, ktorá spĺňa tieto kritériá? Rodina by sa mala stať pre dieťa vzorom a škola by to mala využiť pri ďalšom vzdelávaní.

      Ďalším faktorom, ktorý treba brať do úvahy je samotné postihnutie rodičov a s tým súvisiaca úroveň komunikácie v rodine. Na Slovensku nie je presne zistené, koľko percent detí so sluchovým postihom sa narodí rodičom s podobným osudom. Podľa zistení Gallaudetovho výskumného inštitútu z roku 2001 (in Gabriel a Getch, 2001) sa 96% detí rodí do počujúceho prostredia. Títo rodičia nemajú dostatočné zručnosti v používaní posunkového jazyka a na druhej strane málo detí má dobre rozvinutú schopnosť odzerania. Ich vzájomná komunikácia je oveľa horšia ako v nepočujúcej rodine. Rodičia častokrát nie sú schopní vysvetliť dieťaťu mnohé pojmy, udalosti, častokrát sú vo vysvetleniach netrpezliví, alebo zameriavajú svoju pozornosť na ďalšie - počujúce dieťa v rodine. Komunikácia s nepočujúcim dieťaťom sa veľakrát obmedzuje na základné životné potreby dieťaťa. Dieťa nemá dostatočne vyvinutú reč a jazyk, aby vedelo rodičom vysvetliť svoju potrebu a naopak rodičia nevedia dieťaťu podať informácie dostatočne a na primeranej úrovni. Nepočujúce deti počujúcich rodičov sú veľakrát odmietané, trpené a pociťované ako záťaž. Druhým extrémom je prípad, kedy je im všetko dovolené, sú rozmaznané a egocentrické. Naimanová a Schein (1978, in Freeman a kol., 1991) uvádzajú, že nepočujúce dieťa by sa malo stať súčasťou, nie stredom rodiny.

      Je dokázané, že nepočujúce deti nepočujúcich rodičov majú oveľa vyššie komunikačné zručnosti, väčšiu slovnú zásobu, hlbšie vedomosti, ako deti z počujúcej rodiny. Je to spôsobené vyššou komunikáciou v nepočujúcej rodine, kde výmena informácií sa uskutočňuje v rovnakom komunikačnom móde - posunkovom jazyku, ktorý je ich materinským jazykom. Podľa Csonku dieťa, ktoré stratilo sluch v prelingválnom období života, je schopné touto formou reči vyjadriť svoje potreby a pocity oveľa skôr, ako sa naučí hovoriť (in Franková, 1998).
Môžeme si teda dovoliť tvrdiť, že sexuálna výchova v mnohých rodinách sluchovo postihnutých detí je nedostačujúca.

      Rodičia majú so svojím sluchovo postihnutým dieťaťom už od ranného detstva oveľa viac starostí, problémov a práce ako rodičia intaktného dieťaťa. Pri tom všetkom sa im zdá sexuálna výchova zanedbateľná a nepodstatná. A navyše, aj keď by chceli v tejto veci niečo urobiť, nevedia ako o daných témach hovoriť, keďže nie sú odborníci na túto problematiku, nepoznajú posunky k danej téme a ako je známe, a to nielen pri nepočujúcich deťoch, rodičia si niekedy prajú, aby ich dieťa ostalo dieťaťom a o otázky sexuality sa nezaujímalo.

      Problémom počujúcich rodičov pri otázkach sluchovo postihnutých detí týkajúcich sa sexuálnej výchovy môže byť aj to, že nepoznajú problémy nepočujúcich, ich komunitu, kultúru sexuality, genetiku, nevedia aké vzorce správania si deti osvojili v nepočujúcej komunite. Nepočujúci rodičia o tejto problematike zase nemusia sami mať dostatočné a presné informácie.

      Mnohí rodičia sa v tejto oblasti spoliehajú na školu. Tá však zdôrazňuje, že prvé informácie o sexualite, rodinnom živote by mali dieťaťu poskytnúť rodičia.
Výchova  a vzdelávanie sluchovo postihnutých detí sú špeciálne vedené. Preto by aj sexuálna výchova, či už v rodine, alebo v škole,  mala byť premyslenejšia, hlbšia, s odborníkom, ktorý nemá problém sa o týchto otázkach rozprávať, a ktorý pozná aj problémy, kultúru, správanie a  charakteristiky, ktorými sa sluchovo postihnutí vyznačujú. Sluchovo postihnutý mladý človek by mal byť pripravovaný na úskalia, ktoré bude vo svojom živote ohľadne sexuality prekonávať.


Barbora
 11.11.2002 13:48
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Sexuálna výchova u sluchovo postihnutýchV rodine
Rodina sa stáva pre dieťa prvou inštitúciou, ktorá ho formuje ako jedinca, podieľa sa na formovaní jeho vzťahov k sebe samému, k okoliu ........ Ale je to tak aj v prípade nepočujúceho dieťaťa?
11.11.2002, Barbora ...další info
Tísňová SMS
Zdravotnická záchranná sluľba hl.m. Prahy na tel. čísle +420 724 333 155 zprovoznila SMS bránu pro příjem tísňových SMS. A takhle to tam vypadá.
                          &nbs
11.11.2002, T.J. ...další info
Mikuláš v Brně7. 12. 2002
V sobotu 7. 12. 2002 od 14 hodin pořádá Brněnský spolek neslyšících ve spolupráci se Stacionářem neslyšících akci „Mikulášská nadílka“ pro děti.
Od 13,00 mohou rodiče nosit balíčky pro své děti, přijde Mikuláš, čert i andělé. Během nadílky je zajištěn pro děti i rodiče bohatý program a občer
8.11.2002, Brněnský spolek neslyšících ...další info
Turnaj v šipkách II.7. 12. 2002
Brněnský spolek neslyšících pořádá v sobotu 7. 12. 2002
Turnaj v šipkách (double 301)
ve Stacionáři neslyšících, Vodova 35, Brno. Vklad 60 Kč. Sraz 8,30 hodin, zahájení soutěží v 9,00 hodin. Vedoucí Petr Brustmann, mob. +420728754849, fax: 541 211 389.

8.11.2002, Brněnský spolek neslyšících ...další info
Turnaj v kuželkách23.11.2002
I. PSKN pořádá 3. ročník turnaje v kuželkách.
KDY: 23.11.2002
KDE: kuželna "Autoškoda", Na Kozli, Mladá Boleslav
PRO KOHO: čtyřčlenná družstva
PŘIHLÁŠKY: do 17.11.2002
          p. Cíha SMS 777 946 065
        &n
7.11.2002, Lucie...další info
OdezíráníArtikulace
Artikulace je důležitou vnější podmínkou odezírání. Každý člověk má odlišný způsob mluvy a proto, když sluchově postižený mluví s někým, koho ještě moc nezná, může mu dělat odezírání značný problém. Je to tím, že není ještě zvyklý na mluvu dotyčné osoby.
7.11.2002, Alena Strnadová ...další info
Mont BlancDen D plus 3
Jsou 2 hodiny ráno. Nemůžu spát. On spánek tady nahoře není nic moc. Je to takové polosnění, polobdění. Hlava trochu bolí a člověk se cítí divně. Jdu ven na záchod  na malou.
5.11.2002, Saša Zvonek ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.